41d000_c7032728bd0c1d4361102c23fb672912
Visit
Kelud 30, Bambe – Driyorejo
Gresik 61177, Indonesia
 
41d000_923783bd05e9f6dfd45827c8952a3e5b
Call
T: +62 31 766 1666
F: +62 31 767 1555
41d000_234c0c521a8017939900379e6a25b05c
Contact
info@biogene.id
da00086a27cc2c52ec7a11ec468c4d2989b1d2497b29ccbb7d37be1ec6ef0052eb9767422f0e4c41a507d3e67c4ebac8
© 2016 by Biogene Plantation.